ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

     โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่อำเภอน้ำปาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 เป็นต้นไปโดยโรงเรียนได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย จ้านวน 24 คน นักเรียนหญิง จ้านวน 33 คน อาคารเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่พร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่เรียนได้ จึงไปขออาศัยห้องเรียนโรงเรียนน้ำปาดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ส่วนครูผู้สอนนั้นจังหวัดยังไม่ได้จัดสรรอัตรามาให้ อำเภอจึงให้นายอินปัน กองมา ครูใหญ่โรงเรียนน้ำปาดมาทำการสอนเป็นการชั่วคราว โดยมีศึกษาธิการอำเภอสมัยนั้นทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ชั่วคราว อาคารเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์หลังแรกปลูกสร้างขึ้นโดยประชาชนชาวอำเภอน้ำปาด ซึ่งได้สละทรัพย์สร้างขึ้นและมอบให้สภาตำบลแสนตอดำเนินการก่อสร้างตามแปลน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร มีมุขยื่นกลาง หลังคามุงสังกะสีไม่มีฝา ปลูกสร้างที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งแรกบนเนื้อที่ 12 ไร่ วันที่ 23 กรกฎาคม

     พ.ศ. 2514 นายพัฒน์ ชนะดี ได้ติดต่อขออนุญาตย้ายโรงเรียนเดิมไปปลูกสร้างในที่แห่งใหม่ในที่ดินสาธารณประโยชน์หรือบริเวณหนองชะโด (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนเดิมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เพราะที่ตั้งเดิมคับแคบ และได้รับอนุมัติจากราชการให้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 86 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

     ปัจจุบันโรงเรียนน้้าปาดชนูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 330/12 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055-481003 โทรสาร 055-481003 E-mail : nptschool53110@gmail.com Website : www.npts.ac.th Facebook : nampadchanupathum เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 86 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เขตพื้นที่บริการทุกหมู่บ้านในอ้าเภอน้้าปาดและต้าบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


แผนที่โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
รายนามผู้บริหาร

1. นายสวัสดิ์  สุวรรณประภา  2503-2504

2. นายอุทัย  เจริญกุล  2504-2508

3. นายศุภวัต  บุญพัน  2508-2510

4. นายพัช  ชนะดี  2510-2519

5. นายสวัสดิ์  สีทองจันทร์  2519-2521

6. นายปรีชา  บุญเชื้อตรง  2521-2522

7. นายสืบศักดิ์  นาคหอม  2522-2535

8. นายบุญเชาว์  นิรมลหรรษา  2535-2542

9. นายบุญศิลป์  ไสยอด  2542-2543

10. นายสุทัศน์  คล้ายชม  2543-2555

11. นายกฤตย์  ไชยวงศ์  2555-2557

12. นายบรรเทิง คำทอง  2557-2562

13. ประจวบ พิมละมาศ  2562-ปัจจุบัน