ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
สภาพทั่วไปของโรงเรียน

สภาพทั่วไปของโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2503
สถานที่ตั้ง : 330/12 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
พื้นที่ : 86 ไร่ 2 งาน  40  ตารางวา
ขนาดโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง
ระดับชั้นที่เปิดสอน : ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : 055-481003
โทรสาร : 055-481003
อีเมล์ : nptschool53110@gmail.com
เว็บไซต์ : www.npts.ac.th
Facebook : www.facebook.com/nampadchanupathum

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบประชากรประมาณ 32,874 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์ราชการ ร้านค้า และที่อยู่อาศัย  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การเล่นตับเต่า การแห่ต้นผึ้ง การแห่ต้นดอกไม้ การบวงสรวงพญาปาด    และการแห่ข้าวพันก้อน
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 ปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชนโดยโรงเรียนได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา การบริจาคทุนในการประชุมผู้ปกครอง ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน เนื่องจากครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและรับจ้างฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี บิดา มารดา มีรายได้น้อยจึงต้องไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและค่านิยมโดยรวมซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน