ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสนาะ เฟื่องอักษร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด

นางเจน ใจนวล

นายมาโนช ใจนวล

นางสุภัตรา มาทำมา

นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง