ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนาพร นาสอน

นางสาวสุมิตตา สีทอง

นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี

นางสาวอมราพร แจ้งสิน