ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำเพชร พรมอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ กริอุณะ

นางสุดารัตน์ วันนาหม่อง

นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา

นางสาววนิดา แสนเปา