ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาวดี ขิงหอม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี

นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง