ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา
6. ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)
1. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. นักเรียนมีจิตอาสา
6. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ