ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน“ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง ”